Der er stadig gang i efterårsrengøringen…

12. oktober 2009

men der er nogen der roder på vores felt – os selv. Efter at vi i sidste uge, og i starten af denne uge, omhyggeligt har renset potteskår og træstammer frem, har vi brugt de sidste par dage på at udgrave forskellige fund, og til at  save skiver af træstammerne til dendroprøver. Derfor er vores før så nydelige udgravningsfelt ikke længere helt så præsentabel. Man kan alligevel godt kalde det for oprydning. Nu er det bare en anden form for oprydning vi har gang i, nemlig en oprydning i problemstillinger og arbejdsopgaver.

Rodet felt

I løbet af ugen har vi også haft besøg, bl.a. 9.b fra Viby skole. De havde aftalt at komme på besøg, for at hører lidt om hvordan og hvorfor vi graver. Det var meget hyggeligt. Af andre besøgende kan nævnes en hund og en hest. Det var dog ikke nogen af dem der kom helt ned i feltet, heldigvis.

Vi er altså efterhånden i gang med den afsluttende fase af selve feltarbejdet. Det er altid lidt hektisk. Har man husket af få registreret alt det man ville? Er der ting man mangler at tage stilling til? Er der områder vi burde gøre noget mere ved, eller vil det værer spild af tid og penge? Sådan er det altid ved afslutningen af enhver arkæologisk udgravning. Men måske især ved en udgravning af den type vi her har gennemført.  Altså en udgravning med mange jordlag der skal sammenholdes og forklares. Her er der nok lidt flere spørgsmål, som vi vil være sikker på, at vi har fået besvaret. Eller i hvert fald i det mindste taget stilling til.

Men tingene er ved at falde på plads og i næste uge afslutter vi udgravningen. Men alligevel ikke helt. For der er lige  et par ting, som først kan afsluttes, når vi igen får gravemaskine på. I uge 43 skal de dybeste dele af udgravningsfeltet nemlig fyldes op igen, så området er sikret indtil anlægsarbejdet går i gang i løbet af foråret 2010. Når vi så alligevel har gravemaskinen i gang, er der et par steder som vi skal have afdækket lidt. Bl.a. skal vi grave lidt af vores hovedprofil væk for at se om vi kan få afdækket gruben som blev omtalt d. 21. september.


Vi rydder op på fladen.

1. oktober 2009

De sidste par dage er bl.a. gået med at få ryddet op på den flade, vi gravede frem i sidste uge. Det vil sige at løs jord er blevet fjernet med håndskovl, niveauforskelle er udjævnet , og træstammerne er renset frem, så de fremstår tydeligere. Som det fremgår af fotoet nedenfor, er der da også en tydelig forskel i forhold til fotoet fra sidste uge. Nu kan man tydeligt se at stammerne har forskellig orientering og ligger ind over hinanden.

Træstammer og Renee

Man kan også se relativt mange sten på fladen, især omkring stammerne. Sten er noget af det vi holder øje med når vi graver af. Sten er nemlig et tegn på menneskelig aktivitet i mosen. Sten kan som bekendt ikke gå selv. Så for at de kan blive indlejret i tørven, skal stenenen enten kastes eller bæres ud i mosen. Vi kan da også se at en del af stenene har været anvendt som knusesten. Dvs. sten der typisk har været anvendt til at gøre overfladen på kværnstenene ru igen. Kværnstenene er dem man malede korn til mel med.  

På fotoet kan man også se Renée, Moesgård Museums pollenanalytiker. Hun er netop i gang med at udtage prøver til pollenanalyse, i en af de nye jordprofiler. Ved at udtage pollenprøver i en vertikal serie i et jordprofil, som f.eks. vores hovedprofil, kan man belyse et områdes vegetationsudvikling. Det var et af denne udgravnings centrale formål, at få lavet et godt og langt jordprofil, som kunne dokumenteres og studeres grundigt – og hvori der kunne udtages pollenprøver til en sådan analyse. Den del af vores arbejde er ved at være afsluttet. For at supplere denne hovedserie af pollenprøver, udtager vi også mindre serie af prøver andre steder. Man kan finde flere oplysninger om pollen og pollenanalyse ved at klikke her

Der var iøvrigt besøg om tirsdagen af Charlie Christensen og Morten Fischer Mortensen fra National Museets, mens Christian Adamsen fra VM trædateringslaboratoriet kom ud lidt senere for at save flere træskiver af stammerne til dendroprøver – nu med motorsav.

De næste par dage kommer til at gå med at afdække mere af fladen med gravemaskine.


Vi arbejder os ned i fladen…

27. september 2009

og  resterne af en væltet skov kommer frem af tørven. I den forløbne uge har vi primært arbejdet med at graves os ned ad, over en større flade. I tørven støder vi hele tiden på træstammer, der ligger sådan  lidt på kryds og tværs. Som tidligere nævnt er disse stammer vigtige for os, og vi prøve at lade dem ligge som vi finder dem. Det er desværre ikke alle stammerne der er eg, men især nogle af de dybereliggende stammer er ret store retvoksede egetræer, som ser rigtig gode ud til dendroprøver.

Formålet med at grave ned i fladen, er ellers først og fremmest, at se om der er konstruktioner (stenlægninger eller platforme af træ osv.) og offringer gemt i tørven. Mht. eventuelle konstruktioner i tørven er konklusionen indtil videre et ret klart nej. Vi har ikke rigtig fundet noget der kan tolkes som konstruktioner. Til gengæld er der da dukket lidt flere mosepotter op. Indtil videre har vi fundet tre, måske fire på den flade som vi har gravet på. Vi har ikke renset så meget af i fladen omkring potteskårene men det ser ud til at de fleste er ret knuste. En enkelt er dog kun repræsenteret ved det allernederste af karret. Resten ser ud til at være gravet væk ved tørvegravning på et senere tidspunkt.

Selvom det måske ser lidt hårdhændet ud, bruger vi gravemaskinen til at gå ned i fladen. Det er helt klart det hurtigste ,og den bedste metode til at få åbnet en større flade op. Når vi så støder på noget som vi vil undersøge nærmere, stopper vi med maskinen på dette sted og fortsætter videre ved siden af. Feltet kommer godt nok til at se lidt rodet ud, men det må vi råde bod på senere med håndskovl og graveske.

På  fotoet nedenfor kan man måske ane træstammerne der ligger på kryds og tværs i feltet (og måske også lidt af det omtalte roderi). Desuden kan man se Peter som nu er en del af vores lille udgravningsteam. Peter har, ligesom Uffe, stor erfaring med at grave i moser.

væltet skov


Ved vejs ende ligger der en grube..

21. september 2009

I torsdags fik vi gravet profilgrøften færdig, og helt ud i enden kom der selvfølgelig en grube, altså en lidt større nedgravning. Det er lidt ærgeligt, at gruben ligger sådan, at det maksimalt kun er en 1/4 af den, der er synlig i fladen. Den tegner sig som en næsten helt sort plet i det fine hvide sand i profilgrøftens bund. Den er så overlejret af næsten 2 m muld og 1 m opfyldsjord. Det bliver spændende at undersøge om den indeholder fund, men den kan desværre nok ikke udgraves i sin fulde udstrækning. Jordprofilet skal også først tegnes og registreres inden vi kan komme til at “pille” i den. På fotoet nedenfor kan man se den sorte grube bag ved Uffe ser er igang med at studere lagfølgen.

Grube

Ellers kom der ikke rigtig nogle fund på de sidste meter af grøften, bortset fra endnu flere egestammer. Det er dog også rigtig godt at finde så mange af dem.  Det er usædvanligt at finde så mange træstammer fra egetræerpå en lokalitet, der er så gamle som dem vi finder. Vi kender selvfølgelig endnu ikke der alder men vi regner umiddelbart med at det er egetræer der er døde og efterfølgende væltet i forbindelse med en af havstigningerne for 5500-7000 år siden. 

Stammerne udgør en slags vidensbank, der er vigtig for forbedring af den såkaldte dateringsgrundkurve indenfor dendrokronologi. Dendrokronologi kaldes også årringsdatering, og på siden Dendrokronologi kan man læse mere om denne metode.

Fredagen gik med at Uffe og jeg rensede profil af til fotografering. Vi havde også besøg af Christian Adamsen fra Skalk, der jo er et historisk og arkæologisk tidsskrift men som også har et dendrokronolgisk laboratorium. Han var forøvrigt også forbi i tirsdags i denne uge. Han var der for at save prøver ud af stammerne til dendrodatering. Arbejdet med at save prøverne ud er hårdt arbejde, for de fleste stammer er meget godt bevaret. Alt i alt blev det en lidt hektisk dag men heldigvis var vejret jo forrygende.


Nu er udgravningen startet.

10. september 2009

Efter en lidt rullende start med opstilling af skurvogn og hegn m.m. om mandagen, gik det for alvor løs fra tirsdag morgen, dog først efter at en del vand var pumpet væk. 

Vi er igang med at grave en profilgrøft fra udgravningfeltets nordøstligste hjørne. Vi er startet der, fordi vi formoder, at dette hjørne bliver den dybeste del af udgravningen. Ret hurtigt stødte vi på en stor egestamme der ligger med længderetningen nord-syd, altså samme vej som profilgrøften. Ved prøvegravningen fandt vi også mange egestammer, så det er ikke nogen overraskelse at vi har fundet endnu en. Men dengang var det svært at afgøre om stammerne lå i tørvelaget, altså i moselagene opstået efter at havet har trukket sig tilbage, eller om de lå i de marine aflejringer. Den stamme vi har fundet nu, ligger helt tydeligt indlejret i de marineaflejringer. På nedenstående foto, der er taget i dag, kan man se stammen i fuld længde, liggende i de marineaflejringer.

Egestamme

Allerede tirsdag blev der dog også gjort fund som måske er ofringer. I tørven blev der nemlig fundet to koncentrationer af knogler i noget der kunne ligne forhistoriske tørvegrave. Disse tørvegrave var dog meget vanskelige at udskille i tørven, bl.a. fordi der ovenpå tørven på dette sted jo har været næsten 3 m opfyldsjord der har trykket tørven sammen. Vi ved endnu ikke hvilke slags dyr knoglerne stammer fra men der er mindst to indnivider repræsenteret da der er tre skulderblade. For os almindelige arkæologer ligner knoglerne noget fra et lam eller rådyr. Vi vil dog hurtigt få et sikkert svar på hvilke slags dyr knoglerne stammer fra, når vi får museets knogleekspert Jacob Kvaiborg til at bestemme dem.  På nedestående foto kan man se den ene af knoglekoncentrationerne i tørven.

Knoglekoncentration